TOP

Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Plusmama zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Plusmama worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Plusmama ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van Plusmama zijn vrijblijvend en Plusmama behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door Plusmama. Plusmama is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Plusmama dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3
Betaling kan geschieden per iDEAL telebankieren.
3.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Plusmama bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.
3.5
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Plusmama.

Artikel 4. Levering

4.1
De door Plusmama opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 3 tot 5 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Plusmama je hier tijdig van op de hoogte stellen en je de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Plusmama over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.
4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Plusmama verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

Artikel 6. Intellectuele en industriƫle eigendomsrechten

6.1
Je dient alle intellectuele en industriƫle eigendomsrechten welke rusten op de door Plusmama geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2
Plusmama garandeert niet dat de aan jou geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren / Recht van retour

7.1
Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je Plusmama daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Plusmama de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.
7.3
Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je als particulier het recht het product binnen 7 (7) dagen na aflevering aan Plusmama te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor eigen rekening.

Artikel 8. Garantie

8.1
Plusmama garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
8.2
De onder lid 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een minimum periode van 12 maanden.
8.3
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Plusmama de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Plusmama, vervangen of zorgdragen voor herstel.
8.4
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Plusmama, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.
8.5
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie

9.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Plusmama, dan wel tussen Plusmama en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Plusmama, is Plusmama niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Plusmama.

Artikel 10. Klachten & Geschillen

10.1
Plusmama beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10.2
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Plusmama, nadat jij als consument de gebreken heeft geconstateerd.
10.3
Bij Plusmama ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Plusmama binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer jij als consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.4
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
10.5
Bij klachten dien je je als consument allereerst te wenden tot Plusmama. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur ( www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Plusmama als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform ( http://ec.europa.eu/odr).
10.6
Een klacht schort de verplichtingen van Plusmama als ondernemer niet op, tenzij de Plusmama schriftelijk anders aangeeft.
10.7
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Plusmama als de ondernemer, zal Plusmama naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
10.8
Op overeenkomsten tussen de ondernemer Plusmama en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
10.9
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 11. Overmacht

11.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Plusmama in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Plusmama gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Plusmama kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1
Indien je aan Plusmama schriftelijk opgave doet van een adres, is Plusmama gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Plusmama schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2
Wanneer door Plusmama gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Plusmama deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3
Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Plusmama in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Plusmama vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4
Plusmama is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Auteursrecht / Copyright

14.1
Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografie op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.